Not Satisfied About a Product or Service?

Worlds Consumer Rights Day 2016

Written by  Mar 21, 2016

Ser Konsomater,

Bonn fet lazournen mondyal drwa konsomater le 15 mars 2016. Tenm pou sa lannen i ‘Antibiotic Off the Menu’ an dot mo tir antibiotik dan meni/manze. Sa tenm i vreman enportan e i responsabilite konsomater osi byen ki tou bann partner konsernen pou sakenn zwe son rol, pa zis selebre sa tenm me realiz lefe sa tenm pou pli byen pratik li dan tou domenn tou nou lavi.

Sa tenm i osi anmenn nou lo en size e sityasyon enportan ‘Antibiotic Resistance’ kot bakteri i reziste antibiotik. Parey nou konnen e nou tande ki antibiotik i en medikaman ki sov lavi kan en pasyan i annan en maladi ki rezistan ek antibiotik i fer ki sa maladi ki sa pasyan i annan pa kapab geri e sa i grav.

Sa sityasyon i arive kan pasyan pa servi byen son doz antibiottik e osi i pe konsonm antibiotik ki i pa ganny preskri par profesyonnel lasante. Sa tenm ‘Antibiotic Off the Menu’ I pe alert konsomater ek lezot partner ki responsab ki servi antibiotik dan prodiksyon.

Kan sa i arive, konsomater pe konsonm antibitik ki pa neseser e sa i fer li vin rezistan kot bakteri i vin pli for ki antibiotik.

Lapel ki pe ganny fer i ranforsi lalwa pou pli byen protez konsomater ; ledikasyon pou tou sa ki konsernen, donn lenformasyon apropriye partou e toultan.
Konsomater mazin ou lasante ek ou lavi.